Herències al Prat de Llobregat

Tota herència comporta dos problemes importants: els impostos que s’han de pagar i els problemes familiars que genera el repartiment. L’únic que pot eliminar o mitigar al màxim aquests problemes és el causant de l’herència. Serà, doncs, en vida, quan podrà fer tot el necessari perquè el traspàs del patrimoni familiar sigui el menys conflictiu i costós possible.

AVANTATGES DE PLANIFICAR EN VIDA LA SEVA HERÈNCIA.

Per evitar els conflictes que poden sorgir entre els hereus d’una persona, que evidentment suposen tensions familiars, la llei possibilita diferents fórmules de planificació de la successió. Així, sense tenir en compte els aspectes fiscals, que són transcendentals en aquestes decisions, doncs depenent de la comunitat autònoma serà aquesta la legislació aplicable, que no és homogènia en l’àmbit estatal, fa que ja en vida del causant, es pugui organitzar de múltiples formes la successió.

Un testament no és un instrument, que ofereixi tan sol una única possibilitat. De fet, ben plantejat, és el vehicle per poder tenir en compte als diferents hereus, així, per exemple, quan el causant és empresari sol voler que la seva empresa perduri en el temps, sobre tot si té ja en vida a alguns dels hereus treballant en la mateixa, la planificació en vida ens possibilita solucions que pot tenir implicacions fiscals interessants.

Hi ha fórmules i productes que ens poden ajudar al fet que els seus hereus puguin tenir un menor cost des d’un punt de vista fiscal, la qual cosa sens dubte serà agraït pels hereus, però alguns cal planificar-los amb temps per això, és molt important avançar-se i assessorar-se abans de fer el testament i preveure amb la suficient antelació la nostra herència.

 

ACCEPTAR L’HERÈNCIA

Ens encarreguem de realitzar tots els tràmits del procés hereditari complet,
Amb caràcter previ a la tramitació de l’herència, analitzem amb el client els aspectes econòmics, personals i familiars, a fi de:

 • Optimitzar mitjans.
 • Abaratar costos.
 • Ajustar impostos.
 • Repartir i adjudicar patrimoni en el mateix acte formal d´acceptar l´herència.
 • Intervenir en els conflictes familiars.

Sempre que sigui necessari també ens ocupem dels assumptes col·laterals, com:

 • Relacions amb les entitats bancàries i tractament de saldos i productes financers titularitat del causant.
 • Relacions amb les companyies asseguradores sobre els contractes de segur del causant.
 • Tràmits amb administradors de finques, inquilins. Hisenda.
 • Amb altres professionals, etc…I per descomptat, amb els familiars interessats en l’herència i els seus advocats o representants, si fos necessari…
 • I amb les entitats públiques relacionades amb l’herència, Ajuntament, Autonomia, Agència Tributària
 • I la seva inscripción en els Registres de la Propietat corresponents.

 

Acceptar l’herència o renunciar a ella

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-110199.pdf

 

www.asesoriapiera.com

Diseño web Tucan IT